ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 22 ต.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ นางสาวสุภัสสร หาญลำยวง
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครง
Time: Oct 22, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/88080826748?pwd=aUQyeXpQcGhsWkJRSURwMjRJUWxlQT09

Meeting ID: 880 8082 6748
Passcode: 123456