ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 8 ต.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ นางสาวพรรณภา ชินทรเดชา 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครง
Time: Oct 8, 2021 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87006796977?pwd=YStVV1hEdmVGd2p0QXpYQ2hsWjZrZz09

Meeting ID: 870 0679 6977
Passcode: 123456