กำหนดการและแนวปฏิบัติการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ภาคเรียนที่ S/2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต