กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ครั้งที่ 1/2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต