ความเชื่อมั่นของประชาชนที่เข้ารับบริการทางกระบวนการยุติธรรมจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติรรม (มัณฑนา บัวบุตร)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความเชื่อมั่นของประชาชนที่เข้ารับบริการทางกระบวนการยุติธรรมจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติรรม
โดย นางสาวมัณฑนา บัวบุตร
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565