การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านดอนพัฒนา ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (ประสงค์ ศรีโสภา)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านดอนพัฒนา ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

โดย นายประสงค์ ศรีโสภา
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2566