การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน (สิขรินทร์ ทองดี)

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

โดย นายสิขรินทร์  ทองดี
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565