การดำเนินโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ปรัชญาภรณ์ อินทรธนู)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การดำเนินโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดย นางสาวปรัชญาภรณ์ อินทรธนู
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565