ประกาศ ยกเลิกการจัดสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.เอก-โท 17 ก.ค.

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก-ปริญญาโท) ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564