เชิญ นศ. ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop การนำเสนอ Paper ภายใน 4 มิ.ย. 64

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อปการนำเสนองานหัวข้อ

เตรียม Paper ตั้งนาน นำเสนอให้ผ่านกรรมการ ทำยังไง” 

โดย ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน .. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 .

ให้แจ้งความประสงค์และลงทะเบียนเข้าร่วม ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน .. 2564  ที่สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ โทร. 0-2997-2200 ต่อ 1031, 1048  

คุณเอกอุรุ (บูมโทร 08-2782-4638

คุณภควิชญ์ (นุ๊ก) โทร 06-1064-1144

*เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งรายละเอียดการเตรียมตัวเข้าร่วมเวิร์คช็อปต่อไป

หมายเหตุ  เวิร์คช็อปนี้จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ รู้จักวิธีการนำเสนอสาระที่จำเป็นให้กระชับ อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการสอบพิจารณาได้ง่าย และลงมติผลการสอบได้