ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ครั้งที่ 2/2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 พฤษภาคม .. 2564