เชิญนักศึกษา รปศ. ร่วมสัมมนาดุษฎีบัณฑิต 30 เม.ย. 64

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
เชิญนักศึกษา รปศ. ร่วมสัมมนาดุษฎีบัณฑิต (ทางออนไลน์) ครั้งที่ 7  ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30-16.00 น.

Topic: สัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
Time: Apr 30, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93747987777?pwd=RWN4eU50c1NTSUxXTlFuc1lBazdjQT09

Meeting ID: 937 4798 7777
Passcode: 123456