ประกาศ ยกเลิกการติดรูปถ่ายในเอกสารใบรับรองการศึกษา

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต