ประกาศ วัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา ม.รังสิต

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตจัดตารางรับวัคซีนป้องกันโควิด
-19 เข็มแรก ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท  และปริญญาตรี ไว้ 2 ช่วงคือ 14-21 มิถุนายน และ 1-5 กรกฎาคม 2564 นั้น

ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน คือ covid.rsu.ac.th/student แต่ยังไม่ได้เปิดระบบจอง เนื่องจากกำลังตรวจสอบข้อมูลจากภาครัฐ ทั้งเรื่องจำนวนและเวลาที่นัดหมายส่งมอบ รวมถึงประเภทวัคซีน 

ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาติดตามเว็บไซต์หรือแฟนเพจของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อใดก็ตามที่ได้กำหนดการที่แน่นอน ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดระบบจองดังกล่าวทันที