ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ป.โท ครั้งที่ 1/2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 พฤษภาคม .. 2564