ประกาศ การเรียนการสอนออนไลน์ 10-25 เมษายน 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศ การเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 10-25 เมษายน พ.ศ. 2564

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ในหลายจังหวัด พบการติดโรคไวรัส COVID-19 อยู่ในอัตราที่สูงขึ้น และมีความเสี่ยงสูงจะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตจึงกำหนดแนวทางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ