กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2562

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2562