เชิญนศ. ป.เอก ประชุมเนื่องจากต้องเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ด้วย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์ และให้พ้นจากตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นั้น
จึงขอให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศาสตราจารย์เอนกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ มาร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดย .ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ .. 2563 เวลา 11.00 . อาคารมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อคณบดีจะมอบหมายให้อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสม มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของท่านต่อไป

**********

#เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต

ที่ .008/2563 เรื่อง ปรับโครงสร้างและแต่งตั้งบุคลากร

(6 กุมภาพันธ์ .. 2563)

http://publicad.rsu.ac.th/?p=6670

คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ .015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร

(17 กุมภาพันธ์ .. 2563)

http://publicad.rsu.ac.th/?p=6676