คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ .015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
(17 กุมภาพันธ์ .. 2563)
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)