สถาบัน รปศ. จัดเวิร์กชอปการเขียน research proposal

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำและการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(research proposal) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ .. 2563 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวนับเป็นรุ่นที่ 1 กำหนดจัดเป็นเวลา 2 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 กุมภาพันธ์ .. 2563