แจ้งกำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา ป.เอก รหัส 57 และ 58

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต