แจ้งกำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา ป.โท รหัส 58 และ 59

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต