ประกาศ เลื่อนการเรียนการสอนและการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศ
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง  เลื่อนการเรียนการสอนและการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ตามที่มีประกาศให้มหาวิทยาลัยรังสิตปิดทำการตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม .. 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม .. 2564 อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น (ตามเอกสารแนบท้าย)
จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
  1. การเรียนการสอน ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
  2. การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (กำหนดเดิม วันที่ 25 ธันวาคม .. 2563 และ วันที่ 8 มกราคม.. 2564)
ทั้งนี้ จะมีการกำหนดวันและเวลาใหม่ของการเรียนการสอนและการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ข้างต้นเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการ โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป
ประกาศ วันที่ 20 ธันวาคม .. 2563