ขอเชิญ นศ. ตอบแบบสอบถาม “สุขภาพอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรังสิต”

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดทำแบบสอบถาม “สุขภาพอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรังสิต” เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและแง่ของการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอความอนุเคราะห์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านตอบแบบสอบถาม “สุขภาพอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรังสิต” ตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานในมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากที่สุดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://tinyurl.com/y46p577e หรือผ่านทาง QR Code โดยจะสิ้นสุดการตอบแบบสอบถามในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

สแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถาม