ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 22 ม.ค. 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ พันตำรวจโท อภิวัจน์ พัชราพรภิญโญ และ คุณเดชา พวงงาม  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม .. 2564 เวลา 8.30-13.00 .

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jan 22, 2021 08:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93242906258?pwd=VXY1bmpya3pXeW8rTWpzSU1hZ0MwUT09

Meeting ID: 932 4290 6258
Passcode: 991686