ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 18 ธ.ค. 2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณภูริพัฒน์ แก้วศรี และ คุณสุณีชญาน์ ฉัตรบุรานนทชัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม .. 2563 เวลา 13.00-17.00 . ห้อง 2-210 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต