กำหนดการ สัมมนาดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2/2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
กำหนดการ สัมมนาดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00-16.30 น.