ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า ป.เอก ครั้งที่ 1 ปี 63

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563