ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 / 2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จะจัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 /2563 ขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม .. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป

โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมนำเสนอ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน

2. นายอุทิศ วันเต

3. นางสาวมิรันตี พจนสุภาณ

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : สถาบันฯ จะจัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความพร้อมสอบป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษาแจ้งความจำนงมาที่สถาบัน เพื่อจักได้ดำเนินการจัดสัมมนาต่อไป