ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก ครั้งที่ 1 ปี 63

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม .. 2563)