ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และกรรมการสอบ ระดับปริญญาเอก ในวันที่ 31 ตุลาคม .. 2563