ปฏิทินกิจกรรม Workshop ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ปฏิทินกิจกรรม Workshop ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ครั้งที่ 1 : วันที่ 12-13 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : คำถามการวิจัยและทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ครั้งที่ 2 : วันที่ 19-20 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SPSS มาใช้ประกอบการอบรมด้วย

ครั้งที่ 3 : วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ครั้งที่ 4 : วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การเขียนเชิงวิเคราะห์ สำหรับการสอบ QE
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่เตรียมสอบวัดคุณสมบัติ (QE)

ครั้งที่ 5 : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1)
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ครั้งที่ 6 : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2)
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ครั้งที่ 7 : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติแล้ว

ครั้งที่ 8 : วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ : การสัมมนาประจำภาคเรียนที่ 1
ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่เค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติแล้ว และ นักศึกษาที่พร้อมสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

*********