แต่งตั้งอาจารย์วีรวิทย์ เป็นอนุกรรมการ ก.ตร.

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่  อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช  อาจารย์ประจำ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี เป็น อนุกรรมการ .ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้าราชการตำรวจ) โดยเป็นพลเรือนคนเดียวในคณะอนุกรรมการชุดนี้
อาจารย์วีรวิทย์ เป็นอดีตตุลาการศาลปกครองและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ยโสธร และ น่าน
*********
อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช