สถาบัน รปศ. ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาเอก

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และคณาจารย์ จัดการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม .. 2563 ที่ผ่านมา โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำดุษฎีนิพนธ์ พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป