ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ คุณเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม .. 2563 เวลา 10.00-13.00 . ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อ “แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน)”