ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม .. 2563 เวลา 12.00-15.00 . ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อ “นโยบายว่าด้วยอำนาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ กรณีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทย”