ผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์

#ข่าวกิจกรรม #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน .. 2563 ดังนี้
ผ่าน” (แบบมีเงื่อนไข)
โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาในเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามที่คณะกรรมการแนะนำ แล้วส่งให้กรรมการแต่ละท่านตรวจสอบเพื่อรับรองการจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ต่อไป.