ประกาศ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ป.โท ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการ และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 27 คน