ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 17 มิถุนายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณนิติศาสตร์ เรืองยิ้ม และคุณพรรณภา ชินดรเดชา
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา    09.00 – 12.00 น.

Topic: สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
Time: Jun 17, 2022 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96123383714?pwd=Tk15c29YRUV5cFZjRjVkZmhMbXprZz09

Meeting ID: 961 2338 3714
Passcode: 123456