รวมภาพ การเสวนา “การบริหารราชการจังหวัดแนวใหม่”

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

♦️ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารราชการจังหวัดแนวใหม่” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยผู้ร่วมเสวนา คือ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
  3. ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล

และรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ก่อนการเสวนา ดร.วีระยุทธ ได้นำเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพื่อนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ
📖 อ่านบทความที่ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/602/533

ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ศิษย์เก่าของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ และผู้สนใจ

รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป คณบดี