ประกาศ มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส(โควิด-19) สำหรับการจัดการพิธีประสาทปริญญา 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันที่ 22-23 มกราคม 2565