ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง
ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล
“บุคคลต้นแบบแห่งชาติ” คนดีของสังคม ประจำปี 2564
สาขา ผู้เสียสละและอุทิศตน

ได้รับศิษย์เก่าของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563