ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณประภาสิริ ชาติไทย
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณประภาสิริ

Time: Nov 30, 2023 13:00น. Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96302530916?pwd=TUQxK2tZZVcxbmNKalhvZHhxN09GQT09

Meeting ID: 963 0253 0916

Passcode: 123456