ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 30 สิงหาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น.

Topic: สอบโครงร่าง

Time: Aug 30, 2023 18.00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/2724454253?pwd=OHlLQTRvWkJTbERQcHIxWEpmZVljQT09

Meeting ID: 272 445 4253

Passcode: 1234