ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 11 สิงหาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา  15.00 – 16.30 น.

Topic: สัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของคุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์
Time: Aug 11, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92958311375?pwd=QjhWdWtPT2V3OTBuRExiZCtoaFh3dz09

Meeting ID:  929 5831 1375
Passcode: 123456