ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณพรเทพ ล้อมพรม
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 – 19.30 น.

Topic: สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของคุณพรเทพ  ล้อมพรม
Time: Jul 19, 2023 18:00 น.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96462676004?pwd=R1pTNXVGbXpKZ2VKTDhZQU1hSVc2UT09

Meeting ID: 964 6267 6004
Passcode: 123456