ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 23 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณรุ่งกานต์ เนตรานนท์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณรุ่งกานต์  เนตรานนท์
Time: Jun 23, 2023 13:00 Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/97021600318?pwd=YVIrTWZ5OG5VQ09nZk52NEVRbVhKQT09

Meeting ID: 970 2160 0318
Passcode: 123456