ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณพรเทพ ล้อมพรม
และขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณนัศรุณ กูใหญ่
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา  16.00 – 20 .00 น.

Topic: สัมมนาโครงร่างของคุณพรเทพ / ส้มมนาป้องกันของคุณนัศรุณ
Time: Jun 16, 2023 16:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94895427062?pwd=VUdaa000djdGQTFONldMZXNtZjlJZz09

Meeting ID: 948 9542 7062
Passcode: 123456