ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 9 มิถุนายน 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวนิดา จรรยา และคุณวรพล ถังทอง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: Jun 9, 2023 13:00 น.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98099035269?pwd=aDRQNE9xOFlHYzhXWjdRaGQ0dVVFQT09

Meeting ID: 980 9903 5269
Passcode: 123456