ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณวรวรรณ เอกพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 12 พฤภาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
Time: May 12, 2023 13:00 น. Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91343057790?pwd=YmQ4QTNVaFdSaEJrMHM1aWFQOHJOUT09

Meeting ID: 913 4305 7790
Passcode: 123456